Privacyverklaring (Nederlands) – Johnston Text & Training

Vertrouwen vormt de basis voor elke goede zakenrelatie. Een nauwgezet respect voor privacy hoort daar uitdrukkelijk bij. In deze Privacyverklaring – opgesteld in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – geven wij aan welke persoonsgegevens we verzamelen en bewaren, hoe we eraan komen en wat we ermee doen, en voor hoelang. We geven tenslotte aan hoe we vertrouwelijk met al uw tekstmateriaal omgaan.

 

Korte samenvatting

Onze website (www.johnston.nl) is uitsluitend informatief. Er is geen ruimte voor interactie met bezoekers, ook kunnen zij geen persoonsgegevens achterlaten. De site maakt geen gebruik van cookies. Kortom we verzamelen en bewaren geen persoonsgegevens op onze website.

Wanneer (potentiële) cliënten contact opnemen met Johnston Text & Training in verband met een mogelijke opdracht noteren wij wel hun naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Bij facturering van uitgevoerde opdrachten wordt volgens voorschriften van de belastingdienst ook het postadres van de cliënt op de factuur gezet. Cliënten elders in de EU zullen voorafgaand aan de facturering eventueel ook hun BTW nummer moeten melden.

Bij vertaal- en/of redigeeropdrachten en trainingstrajecten sturen cliënten teksten doorgaans via e-mail naar Johnston Text & Training. Alle ontvangen teksten worden als vertrouwelijk behandeld. Niets van de inhoud daarvan wordt met derden gedeeld. Desgewenst kunnen teksten ook versleuteld worden uitgewisseld.

 

Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

Johnston Text & Training, gevestigd in Amsterdam (1073 CD, 246B), is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Mocht u vragen of zorgen hebben over uw persoonsgegevens of ons beleid daaromtrent, of mocht u een klacht willen indienen, gebruik dan het volgende e-mailadres of telefoonnummer om ons te bereiken:

 Contactgegevens:

Welke typen persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij?

Johnston Text & Training verzamelt en bewaart de beperkte hoeveelheid algemene persoonsgegevens die (potentiële) cliënten aan ons verstrekken wanneer ze informeren naar of gebruik maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren:

  • Voor- en achternaam van contactperso(o)n(en)
  • Telefoonnummer van contactperso(o)n(en)
  • E-mailadres van contactperso(o)n(en)
  • Postadres van cliënt, i.v.m. facturering
  • Btw-nummer van cliënt buiten Nederland (indien van toepassing), i.v.m. facturering

Johnston Text & Trainingverzamelt noch bewaart enigerlei bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (inclusief ras, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur).

Met welk doel verzamelen en bewaren wij persoonsgegevens?

Johnston Text & Training verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een effectieve uitvoering van onze dienstverlening (bijv. om de doelstellingen van een training vast te leggen of om bij het afronden van een vertaling met de auteur te kunnen overleggen)
  • Om diensten bij u af te leveren (bijv. vertaalde of geredigeerde teksten)
  • Om offertes en/of facturen naar uw te kunnen sturen.
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. in verband met belastingwetgeving)

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Johnston Text & Training gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen om persoonsgegevens automatisch te verzamelen, te bewaren of te verwerken. We maken dan ook geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Gebruiken we cookies of vergelijkbare technieken?

De website van Johnston Text & Training (www.johnston.nl) is read-only. Dit betekent dat bezoekers van deze site er niet op in kunnen loggen en ook geen opmerkingen kunnen posten. Hierdoor kunnen geen cookies, volgsoftware or vergelijkbare technieken worden aangemaakt of opgeslagen op de computer van de bezoeker.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Johnston Text & Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@johnston.nl.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Johnston Text & Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met Nederlandse belastingwetgeving zijn wij wettelijk verplicht om de bovengenoemde typen persoonsgegevens van cliënten niet minder dan zeven jaar lang te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Johnston Text & Training zal uw verzamelde en bewaarde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken behalve als dat nodig is om uw opdracht uit te kunnen voeren (en dus met uw toestemming) of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren, heeft u daarnaast het recht om uw eventuele toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen het bewaren ervan door Johnston Text & Training.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming voor of een bezwaarschrift tegen het gebruik en/of het bewaren van uw persoonsgegevens, mailen naar info@johnston.nl.

Om er zeker van te zijn dat niemand anders dan u het verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens kan indienen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk – maar in ieder geval binnen vier weken – op uw verzoek.

Johnston Text & Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gaan wij vertrouwelijke om met documenten die we van u ontvangen? 

Al het tekstmateriaal dat Johnston Text & Training van cliënten ontvangt wordt als vertrouwelijk behandeld. Teksten die aan Johnston Text & Training zijn toevertrouwd om vertaald of geredigeerd te worden of anders in verband met schrijftrainingen zullen nooit met derden worden gedeeld. Wanneer Johnston Text & Training bij een cliënt van een ander trainingsbureau namens datzelfde trainingsbureau een training geeft, kan het zijn dat teksten van de deelnemers via dat andere trainingsbureau worden uitgewisseld.

Desgewenst kunnen vertrouwelijke documenten via sharefile worden uitgewisseld, waarbij ze met een paswoord versleuteld kunnen worden. Het is aan de cliënt om aan te geven of zo’n maatregel gewenst dan wel verplicht is.

Teksten die wij van cliënten ontvangen om te vertalen of te redigeren bewaren we doorgaans voor referentiedoeleinden in verband met eventuele vervolgopdrachten van dezelfde cliënt (bijv. om bepaalde termen of begrippen van die cliënt consequent te kunnen hanteren). Op dezelve manier worden teksten die deel uitmaken van schrijftrainingstrajecten ook doorgaans bewaard in verband met eventuele nieuwe trainingstrajecten bij dezelfde cliënt (bijv. als bronnen van voorbeelden die bij een vervolgtraining). Op verzoek van een cliënt kan een tekst onmiddellijk na afloop van een opdracht ook natuurlijk permanent worden verwijderd.