Publications

My publications to date are listed here in three different categories:  

  • Book reviews
  • Journalism
  • Scholarship on the Frisian language and Frisian literature

Book reviews

Review of Rolf H. Bremmer Jr., An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, in Us Wurk, vol. 59 (2010) 158–162.

Review of Oebele Vries, Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering. Leeuwarden / Utrecht: Steven Sterk, 2007, in It Beaken, vol. 72 (2010), 125–129.

Review of Ronald van de Krol, Native English for Nederlanders: A Personal, Cultural and Grammatical Guide. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, 2007, in TaalActief, vol. 9, no. 5 (October 2008), p. 9.

Review of Rolf H. Bremmer Jr., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300. Hilversum: Verloren, 2004, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 119 (2006) 410–411.

Review of Marc van Oostendorp, Steenkolen Engels: Een pleidooi voor normvervaging, (Amsterdam: L.J. Veen, 2002), in TaalActief, vol. 3, no. 6 (December 2002), pp. 19–20.

Review of Gabriëla van Karsbergen and Margot Olijrhook, Lexicon van de Engelse Taal: de belangrijkste Engelse taalkwesties alfabetisch gerangschikt [Prisma Taal], (Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 2001), in TaalActief, vol. 3, no. 3 (April 2002), p. 15.

Review of Oebele Vries, ‘Naar ploeg en koestal vluchtte Uw taal’: de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580). Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy, 1993, in Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, 8 (1994) 250–52.

Review of Rolf H. Bremmer Jr., A Bibliographical Guide to Old Frisian Studies. NOWELE Supplement vol 6., Odense: Odense Univ. Press, 1992, in Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 7 (1992) 88–92.

‘It lûd dat blaast’ (Review of Rod Jellema, The Sound that Remains. A Historical Collection of Frisian Poetry. Grand Rapids: Eerdmans, 1989), in Trotwaer, 22 (1990) 275–277.

Journalism

[2009]: Ten in-depth interviews with representative members of the intended target group of an exploratory study carried out jointly by Schorer and Mainline in collaboration with the Jellinek Clinic, GGD Amsterdam (Municipal Health Authority) and the Trimbos Institute.

[2008]: Ten interviews with key staff members for the 2007 Annual Report of the International Institute for Communication and Development (IICD) in The Hague.

[2001–2007]: Regular contributions of articles (in Dutch), as one of the founding editors, to the E-Male Nieuwsbrief, a monthly electronic newsletter on gay men’s health, published (2001–2009) by Schorer, Amsterdam.

‘Een kwestie van stijl’ [article on differences in register between English and Dutch], in TaalActief, vol. 5, no. 4 (August 2004), pp. 5, 19.

‘Langs de weg. Verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels’ [article on differences between UK and US English concerning transportation], in TaalActief, vol. 5, no. 2 (April 2004), pp. 8–9.

‘Uitgesproken verwarrend. Uitspraakverschillen in Brits en Amerikaans Engels’ [article on differences in pronunciation between UK and US English], in TaalActief, vol. 4, no. 5 (October 2003), pp. 16–17.

‘Engels: Brits of Amerikaans?’ [article on various differences between UK and US English], in TaalActief, vol. 4, no. 4 (August 2003), pp. 10–11.

‘Notulistig. Nederlandse notulen onder de loep’ [article comparing the practice of taking minutes in Dutch and English], in TaalActief, vol. 4, no. 1 (February 2003), p. 22.

‘Homoseksualiteit in het Fries’ [overview of gay literature in Frisian / gays in Frisian Literature], in Gay 2002. Cultureel Jaarboek voor Mannen. Amsterdam: Vassallucci, 2001, pp. 284–301.

‘What’s the aim of the name? Over Engelse functienamen in Nederlandse personeelsadvertenties’ [article on the use of English job titles in Dutch companies], in TaalActief, vol. 2, no. 4 (August 2001), pp. 16–17.

‘(Access for all) Overdaad voor iedereen’ [article on the Dutch mispronunciation of English as an inspiration for corporate names], in TaalActief, vol. 1, no. 4 (October 2000), p. 12.

‘Voorkom dat het Fries een zelfde lot treft als “taaltjes” van Indianen’ [editorial on the demise of the Frisian language], in NRC Handelsblad, 1 November 1990 (p. 8).

‘Broazele ûnnoazelens, de bycht fan Wadman syn Eelkje en de krityk deromhinne op ‘en nij besjoen’ [essay on the classic Frisian novel De Smearlappen, by Anne Wadman], in Trotwaer, 21 (1989) 317–328.

‘Gay/Lesbian monument unveiled in Amsterdam,’ in Seattle Gay News, 26 February 1988 (p. 1).

‘Over taal en buitengewone ervaring’ [essay on language and ‘extra-ordinary’ experience], in Katharsis, 14 (1986-87) 38–41.

Scholarship on the Frisian language and Frisian literature

‘Old Frisian Law Manuscripts and Law Texts (§54),’ in Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, 2002, pp. 571–587.

‘The Middle Low German Translations of Old Frisian Legal Texts (§55),’ in Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, 2002, pp. 587–594.

‘Het “Fivelgoër erfrecht” en de Nedersaksische Ommelander Fon lawm-traditie,’ in M. Vliegen & J. van Maren (red.), Uten Schatschrine des Herten.’ Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1998, pp. 63–69.

‘Text and Manuscript Composition as an Ideological Device: The Marketing of Old Frisian Law,’ in R.H. Bremmer Jr, T.S.B. Johnston, & O. Vries (eds.), Approaches to Old Frisian Philology (Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik, Band 49), Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1998, pp. 179–214.

Codex Hummercensis (Groningen, UB, PEIP 12). An Old Frisian Legal Manuscript in Low Saxon Guise. Leeuwarden: Fryske Akademy, 1998 (626 pp.).

“Ene zie borch tho bouwenn”: A new look at the Pan-Frisian Dike Law in light of a Low German Ommeland version,’ in Us Wurk, 44 (1995) 1-37.

‘The Hunsingoer Statutes of 1252 in the Reddieboeck,’ in Philologia Frisica anno 1993. Ljouwert, 1994. pp. 140-155.

‘Hoe hat it no winliks west? De konstruksjes fan de folsleine tiid fan it Aldfryske wesa en it Midfryske wezze,’ in Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 9 (1994) 1-23.

‘Aldfryske trijeliddige foarmen mei de folsleine mulwurden van wesa en wertha,’ in Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 8 (1993) 52-62.